Baza znanja
Simple Shop > Simple Shop Helpdesk - Podpora uporabnikom > Baza znanja

Seznam sprememb (change log) = 1.0.0.8 -> 1.9.7.4

Rešitev

LEGENDA:
o Novosti
h+ Podprta nova strojna oprema
+ Spremembe
fix Popravki
sfix Varnostni popravki
ß Testna faza (beta)

v1.9.7.4
o Kontrola pristopa delovnega èasa (KPDÈ) - IPEventsService (jedro)
+ Nastavitve - A4 izpis - grafika - dodan gumb "Nastavi A4 za kuverto" (nastavljanje A4 izpisa za kuverto t.i. amerikanko z ali brez okna)
+ Nastavitve - Sistem - Izbriši zaèasne datoteke
fix Ob posodobitvi baze težave pri prijavi v program (ponoven zagon programa)
sfix Nastavitve - A4 izpis - grafika - prednastavljene grafiène nastavitve

v1.9.7.3
o Zaposleni - Sporoèanje
o Popust (beleženje popustov v bazi)
+ Sporoèanje (možnost avtomatskega prikaza ob zagonu programa)
+ Nastavitve - Izgled - Omogoèi izpis dodatne menjalne valute na A4 in POS raèunu (v osnovi onemogoèeno)
+ Ob zagonu programa DEMO uporabnikom nakljuèen prikaz forme "Aktivacija licence"
+ Zaposleni - Dodano polje "Spol" in "RFID"
+ Posodobljena Pomoè
+ Podrobnosti raèuna - dodano polje "Popust"
+ Pregled raèunov - dodano polje "Popust" in "Sklic"
fix Izpis "Programska oprema RED ZION d.o.o." (v nekaterih primerih izpisal "####")
fix Dodani prevodi
sfix Posodobljen prvi zagon (izbira privzete valute)

v1.9.7.2
o Izboljšan POS izpisek
o Pomoè - Prodajalec
+ Nastavitve - POS izpis - Odebeljen delni znesek (v osnovi omogoèeno)
+ Nastavitve - POS izpis - Oznaèi delni znesek z "=" (v osnovi onemogoèeno)
+ Nastavitve - POS izpis - Dodatna grafièna èrta pred skupnim zneskom (v osnovi omogoèeno)
+ Nastavitve - POS izpis - Izpiši poveèano besedilo "Za plaèilo" (v osnovi omogoèeno)
fix Manjši popravki

v1.9.7.1
o Izpis blagajniškega dnevnika v POS naèinu
+ RFID dnevnik - Iskanje (realnoèasovno)
+ Nastavitve - Splošno - Izpis blagajniškega dnevnika v POS naèinu (v osnovi onemogoèeno)
+ Nastavitve - Raèun - Dovoli prodajno ceno produkta nižjo od nabavne cene (razprodaja)
+ Nastavitve - Predraèun - Dovoli prodajno ceno produkta nižjo od nabavne cene (razprodaja)
+ Nastavitve - A4 izpis - splošno - Omogoèi poljubno besedilo "Blagajnik: "
+ Nastavitve - A4 izpis - dodatno - Izpiši datum izdaje raèuna manj podrobno (brez izpisa ure) (v osnovni onemogoèeno)
+ Nastavitve - A4 izpis - dodatno - Izpiši "ID za DDV" v sklopu glave raèuna (v osnovni onemogoèeno)
+ Nastavitve - Sistem - Zagonska datoteka
+ RFID - Zvoki - dodani novi zvoki (Alarm, Force, Invalidation, NoClose, Sudden)
fix Nastavitve - A4 izpis - grafika - nedelovanje gumba za dodajanje slike pri glavi in nogi A4 raèuna
fix Nastavitve - Sistem - GUI - "Naroèniška storitev: FTP varnostna kopija baze (priporoèljivo)"
fix Dodani prevodi
sfix Posodobljen prvi zagon (posodobitev baze glede na izbrani jezik)
sfix GUI izboljšana uporabniku prijazna napaka - Zaposleni (obvezno polje ime in priimek)

v1.9.7.0
o Simple Shop posodobitev (v7.50)
o Posodobljena programska koda pomoèi (HND30.2240)
o Dodana pomoè v angleškem jeziku
+ RFID seznam kartic - prikaz števila vseh vpisanih RFID kartic
+ RFID seznam kartic - Iskanje (realnoèasovno)
sfix Posodobljen prvi zagon (posodobitev baze glede na izbrani jezik)

v1.9.6.9
o Simple Shop posodobitev (v7.10)
o Posodobljena programska koda pomoèi (HND30.0223)
o Dodan uporabniški jezik: Arabšèina (Arabic)
o Posodobljen namestitveni postopek - veèjezièno namešèanje programa (rušèina)
o Posodobljen namestitveni postopek - veèjezièno namešèanje programa (španšèina)
o Posodobljen namestitveni postopek - veèjezièno namešèanje programa (poljšèina)
o Posodobljen namestitveni postopek - veèjezièno namešèanje programa (italijanšèina)
o Posodobljen namestitveni postopek - veèjezièno namešèanje programa (francošèina)
o Posodobljen namestitveni postopek - veèjezièno namešèanje programa (hebrejšèina)
o Posodobljen namestitveni postopek - veèjezièno namešèanje programa (japonšèina)
+ Dodane hitre tipke za zagon: F1 - Pomoè, F12 - Oddaljeno namizje, Alt + F2 - Vnos raèuna ZnD, Alt + F3 - Vnos raèuna ZnD storitve, Alt + F4 - Vnos raèuna A4, Alt + F5 - Vnos raèuna A4 storitve, Alt + F6 - Vstopnica, Alt + F7 - Vnos predraèuna
+ Nastavitve - Splošno - Blagajniški dnevnik - Izpis negotovinskega poslovanja (v osnovi omogoèeno)
+ Pregled raèunov - (desni klik) možnost tiskanja na sekundarni A4 tiskalnik
+ Pregled predraèunov - (desni klik) možnost tiskanja na sekundarni A4 tiskalnik
sfix GUI izboljšana uporabniku prijazna napaka - Program je že zagnan
sfix Pri manjših resolucijah (1024x768 ali manj) program ni prikazal celotnega glavnega menija
fix Dodani prevodi

v1.9.6.8
o Simple Shop posodobitev (v7.00)
o Dodan uporabniški jezik: Kitajšèina - poenostavljena, PRC (Chinese Simplified, PRC)
o Posodobljen namestitveni postopek - veèjezièno namešèanje programa (kitajšèina - poenostavljena, PRC)
o Posodobljen namestitveni postopek - veèjezièno namešèanje programa (arabšèina)
fix Dodani prevodi
sfix Preverba namestitvenega postopka
sfix Preverba posodobitvenega postopka
ß Dodan uporabniški jezik: Arabšèina (Arabic)

v1.9.6.7
o Simple Shop posodobitev (v6.00)
+ Simple Shop glavno okno, zagon posodobitvenega procesa glede na izbrani GUI jezik
fix Dodani prevodi

v1.9.6.6
o Kompleksno plaèevanje
o Aktivacija licence
+ Nastavitve - A4 izpis - dodatno - dodatne nastavitve - Odebeljeno (krepko) besedilo - Rok plaèila
+ Nastavitve - A4 izpis - dodatno - dodatne nastavitve - Izpis rok plaèila nad sklicem
fix Pregled predraèunov - Ustvari A4 raèun (stacionarni gumb) ni deloval
fix Predraèun A4 -> Raèun A4 - prazen povzetek postavke raèuna A4
fix Vnos raèuna ZnD storitve - upoštevanje popusta pri kreiranju storitvenega produkta
fix Vnos raèuna A4 storitve - upoštevanje popusta pri kreiranju storitvenega produkta
fix Predraèun - funkcija roèni vnos storitve v osnovi izklopljena
sfix Ponovno tiskanje A4 uporabi primarni privzeti tiskalnik
sfix GUI izboljšana uporabniku prijazna napaka - VirtueMart (pošiljanje e-pošte), nedovoljena vrednost popusta (Vnos raèuna ZnD, Vnos raèuna ZnD storitve, Vnos raèuna A4, Vnos raèuna A4 storitve), dodajanje storitvenega produkta (Vnos raèuna ZnD storitve, Vnos raèuna A4 storitve)
sfix RFID preverjanje kartice - izboljšan uporabniku prijazen GUI

v1.9.6.5
o Naèini plaèevanja (napredno razdeljeno plaèevanje raèunov)
o Nastavitve - dodan jezièek Predraèun
+ Raèun - Zaèetni ID raèuna
+ Predraèun - Zaèetni ID predraèuna
+ Nastavitve - Izgled - prikaži/ne prikaži dodatno poveèano besedilo za plaèilo in znesek (Vnos raèuna ZnD, Vnos raèuna ZnD storitve) (v osnovi onemogoèeno)
+ Nastavitve - Raèun - omogoèi/onemogoèi izdajo raèuna z zneskom v vrednosti 0 (v osnovi onemogoèeno)
+ Nastavitve - Raèun - omogoèi/onemogoèi hitro izdajo raèuna - avtomatska izdaja raèuna z klikom na produkt (Vnos raèuna ZnD, Vnos raèuna ZnD storitve) (v osnovi onemogoèeno)
+ Vnos raèuna A4 storitve - Uporabi produkt (uporabi naziv produkta za storitev)
fix Pregled raèuna - Odpri priponko
fix osCommerce - Naroèila (težava pri odpiranju okna, sinhronizacija)
fix Kategorija produktov, Vnos raèuna ZnD, Vnos raèuna ZnD storitve - v kolikor je bila vmesna kategorija izbrisana produkti z višjim dodeljenim ID-jem kategorije niso prikazani na vnosni formi
fix Nastavitve - A4 izpis - splošno - gumb za dodajanje digitalne podlage za A4 raèun ni pravilno deloval
fix Manjši popravki
sfix Nastavitve - licenèni pogoji
sfix Izboljšan GUI - Skrbniško orodje - napaèen položaj ikon pri poveèanju/zmanjševanju okna
sfix GUI izboljšana uporabniku prijazna napaka - Skrbniško orodje, Prenos dodatkov, Preglednica, Prenos dodatkov, Stranke, Opravila oseb, osnovno okno, Potni nalogi, Nastavitve
ß Kompleksno plaèevanje

v1.9.6.2
o Nastavitve - Produkti - Uvoz podatkov - Prilagojen uvoz podatkov in primerjava z obstojeèimi podatki v bazi
+ Pregled raèunov - desni klik - Natisni A4, Natisni POS
+ Pregled predraèunov - desni klik - Natisni A4
+ Produkti - Privzete vrednosti - Stopnja DDV (pri kreiranju novega produkta)
+ Skrbniško orodje - bližnjica do "prisiljenega" vnoviènega zagona raèunalnika
fix Predraèun - zahtevana polja (stranka)
fix Raèun A4, Predraèun A4 - samodejni prelom vrstice ob predolgem nazivu stranke

v1.9.6.1
+ Nastavitve - Raèun - nastavljanje polja sklic
fix Prikaz podrobnosti predraèuna po kreiranju raèuna A4
fix Prikaz POS raèunov v seznamu

v1.9.6.0
o Vnos predraèuna
o Pregled predraèunov, Podrobnosti predraèuna, Ustvari raèun A4
o Stranke - Dodajanje nove stranke iz spletnega registra [avtor ne odgovarja za toènost podatkov, storitev uporabljate na lastno odgovornost]
o Detect .Net Framework (DetectNetFramework.exe)
o Posodobljeno Oddaljeno namizje (TV60)
+ Skrbniško orodje - oznaèevanje veè vrstic hkrati in izvedba le teh
+ Skrbniško orodje - bližnjica do programa "Detect .Net Framework"
sfix Preverba zagonskega jedra
fix Manjši popravki

v1.9.5.5
o Èarovnik ob prvi uporabi (izbira jezika)
+ Vnos raèuna ZnD, Vnos raèuna ZnD storitve - dodan gumb za hitro spreminjanje kolièine izbranega izdelka
+ Nastavitve - dodan zavihek Izgled (možnost nastavljanja prikaza gumba SSK in Tipkovnica na formi Vnos raèuna ZnD in Vnos raèuna ZnD storitve)
+ V "Dodatki" dodane datoteke xls, xlsm ter ods za kreiranje ur zaposlenih preko MS Excel 2003 - 2010 ter OpenOffice.org (SIMPLESHOP_ure.xls, SIMPLESHOP_ure.xlsm, SIMPLESHOP_ure.ods)
+ Produkti - ob roènem vnosu samodejno preraèunavanje cene v ceno z DDV in obratno
fix Dodani prevodi
fix Manjši popravki
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Produkti - prazen vnos v zahtevano vnosno polje (celica)
sfix Izboljšan GUI - zaèetno okno (Simple Shop prijava)
sfix Izboljšan GUI - blagajna
sfix Izboljšan GUI - blagajniški izdatek
sfix Izboljšan GUI - blagajniški prejemek

v1.9.5.4
+ Nastavitve - dodan zavihek Vstopnica
+ Nastavitve - Info - EULA, (Osnova) Splošno - Valuta (poljubna valuta)
fix Dodani prevodi

v1.9.5.3
fix Nastavitve - licenèni pogoji

v1.9.5.2
+ Nastavitve - spremenjen GUI, informativne strani, dodane in spremenjene teme, novi zavihki [veè v Pomoè - tematika Orodja - podtema Nastavitve]
+ Vnos raèuna, Vnos raèuna ZnD, Vnos raèuna ZnD storitve, Vnos raèuna A4, Vnos raèuna A4 storitve - poveèano besedilo in ozadje barve v oknu "Za plaèilo"
+ Nastavitve - Raèun - digitalna podlaga A4 raèuna za tiskanje v elektronsko obliko (.PDF) (samo sekundarni A4 tiskalnik)
fix Dodani prevodi
sfix Izboljšan GUI - zaèetno okno (varnostna kopija)
sfix Izboljšan GUI - zaèetno okno (nadgradnja baze)
sfix Nastavitve - popolnoma izdelan uporabniku prijazen GUI

v1.9.5.1
+ Simple Shop osnovno okno - ob zagonu programa avtomatsko preverjanje stanje posodobitev (miškin klik na sporoèilo sproži posodobitveno okno)
+ Vnos raèuna ZnD, Vnos raèuna ZnD storitve - izboljšano iskanje po BAR kodi
+ Nastavitve - Raèun - "Privzeti DDV % storitve" (Vnos raèuna ZnD storitve, Vnos raèuna A4 storitve)
+ Nastavitve - Raèun - poljubno besedilo za A4 izpis - "GOTOVINA", "BA KARTICA", "ZA PLAÈILO"
+ Nastavitve - Raèun - poljubno dodatno besedilo za A4 izpis - "GOTOVINA", "BA KARTICA", "ZA PLAÈILO"
+ Nastavitve - Raèun - dodatne nastavitve (Izpis podjetje je/ni davèni zavezanec)
+ Nastavitve - Raèun - število praznih vrstic za poljubnim dodatnim besedilom (A4)
+ Nastavitve - A4 raèun 2 - dodatne nastavitve (Izpis raèun izdal (blagajnik), Izpis TRR raèuna, Izpis sklica)
+ Nastavitve - A4 raèun 2 - število praznih vrstic za besedilom blagajnik
fix Dodani prevodi
fix Produkti - Generator kode, Generator ZnD - onemogoèena napaka kreiranja kode neshranjenih produktov
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Produkti (realnoèasovno iskanje) - Onemogoèena sistemska napaka
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Vnos raèuna A4, Vnos raèuna A4 storitve - (realnoèasovno iskanje) - Onemogoèena sistemska napaka
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Dodaj produkt - Onemogoèena sistemska napaka ob nezadostnih/nepravilno izpolnjenih podatkih
sfix Manjši popravki
sfix Stranke - RFID
sfix Izboljšan GUI - Nastavitve (namig)

v1.9.5.0
+ Vnos raèuna A4 - Iskanje (realnoèasovno)
+ Vnos raèuna A4 storitve - Iskanje (realnoèasovno)
+ Produkti - Iskanje (realnoèasovno)
+ Stranke - Iskanje (realnoèasovno)
+ Produkti - "Generator ZnD"
+ Nastavitve - A4 raèun 2 - dodatno besedilo (avtomatsko nalaganje besedila pri A4 raèunu)
+ Nastavitve - A4 raèun 2 - dodatne nastavitve (Sklic - krepko besedilo, TRR - krepko besedilo, Izpis DDV povzetka)
+ Nastavitve - A4 raèun 2 - "Nastavi matrièni A4 izpis"
fix Nastavitve - A4 raèun 2 - Nastavi tekstovni A4 izpis (prikaz sklopa podjetje)
fix Vnos raèuna A4, Vnos raèuna A4 storitve - prikaz polja "Koda" pri izbiri produkta
sfix Tiskanje raèuna A4 - dodano polje Cena (brez DDV)
sfix Vnos raèuna A4, Vnos raèuna A4 storitve - avtomatsko tiskanje na primarni TRR raèun ob nenastavljenem drugem in tretjem TRR raèunu
sfix Izboljšan GUI - Vnos raèuna A4
sfix Izboljšan GUI - Vnos raèuna A4 storitve

v1.9.4.9
o Produkti - Uredi produkt
+ Produkti - "Generator kode"
+ Vnos raèuna A4, Vnos raèuna A4 storitve - plaèilo in BN02 na Primarni TRR, Drugi TRR, Tretji TRR
+ Produkti - dodani gumbi "Pregled raèunov", "Dodaj produkt", "Uredi produkt", "Uredi paket", "Briši"
+ Produkti - prikaz števila vseh vpisanih produktov
+ Stranke - dodani gumbi "Pregled raèunov", "RFID seznam kartic", RFID dnevnik"
+ Stranke - prikaz števila vseh vpisanih strank
+ Zaposleni - dodan gumb "Pregled raèunov"
+ Zaposleni - prikaz števila vseh zaposlenih
+ Kategorije porabe - dodan gumb "Briši"
+ Kategorije produktov - dodan gumb "Briši"
+ Pregled raèunov - dodani gumbi "Pregled raèunov", "Storno", "Zapri"
+ Seznam potnih nalogov - dodani gumbi "Tiskaj", "Storniraj", "Uredi", "Zapri"
+ Seznam potnih nalogov - prikaz števila vseh potnih nalogov
+ Blagajniški dnevnik - dodana gumba "Podrobnosti", "Zapri"
+ Blagajniški dnevnik - prikaz števila vseh blagajniških dnevnikov
+ RFID dnevnik - dodana gumba "Storno", "Zapri"
+ RFID dnevnik - prikaz števila vseh zapisov v dnevniku
+ Produkti - Paket produktov (dodana nova vnosna polja)
+ VirtueMart - Podrobnosti - pošiljanje e-pošte
+ Nastavitve - Raèun - dodan "Generator enoznaène kode"
+ Nastavitve - dodan zavihek A4 raèun 2 (Drugi TRR raèun, Tretji TRR raèun)
+ Nastavitve - A4 raèun 2 - "Nastavi tekstovni A4 izpis", "Nastavi grafièni A4 izpis"
+ Nastavitve - VirtueMart (SMTP nastavitve)
+ Dodana predpripravljena .BMP slika za glavo ali nogo pri A4 raèunu (glavaA4.bmp)
fix Stranke - DEMO uporabniku onemogoèen dostop do RFID seznama kartic in RFID dnevnik
fix Dodani prevodi
fix Manjši popravki
sfix GUI informativna napaka - Vnos raèuna A4, Vnos raèuna A4 storitve - tiskanje TRR raèuna z nenastavljenim TRR raèunom
sfix Izboljšan GUI - Nastavitve - (privzeto) dodatno varnostno vprašanje pred ponastavitvijo nastavitev na privzete vrednosti
sfix Izboljšan GUI - Nastavitve (namig)
sfix Izboljšan GUI - Stranke (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Produkti (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Zaposleni (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Kategorije produktov (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Skupine produktov (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Kategorije porabe (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Blagajna (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Blagajniški dnevnik (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Pregled raèunov (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - RFID seznam kartic (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - RFID dnevnik (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Trenutni saldo (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Seznam potnih nalogov (desni miškin klik)

v1.9.4.8
+ Nastavitve - Sistem - Namestitev BAR pisave
+ Nastavitve - A4 - tiskanje BAR kode
+ Nastavitve - POS - tiskanje BAR kode
fix Produkti - Osnovna kolièina
sfix Poveèano zaèetno okno Simple Shop

v1.9.4.7
o Posodobljeni gradniki SQL CE povezave (SQL Server Compact Edition 3.5 SP2)

v1.9.4.6
o Produkti - Paket produktov
o E-pošta: SMTP jedro
o Posodobljena SQL CE povezava (3.5.5692.0 -> 3.5.8080.0)
o Posodobljen namestitveni postopek - veèjezièno namešèanje programa (srbšèina)
+ Skrbniško orodje - dodan postopek za SHRINK, COMPACT in REPAIR baze
+ V "Dodatki" dodane datoteke xls, xlsx ter ods za kreiranje meseènih potnih nalogov preko MS Excel 2003 - 2010 ter OpenOffice.org (SIMPLESHOP_potni_nalog.xls, SIMPLESHOP_potni_nalog.xlsx, SIMPLESHOP_potni_nalog.ods)
+ Nastavitve - A4 - dodatno "TRR država" polje za oznaèbo države (SI56)
+ Nastavitve - A4 - polje "Banka"
+ Nastavitve - POS - dodatno polje "Dodatno besedilo glave 2", "Dodatno besedilo glave 3"
+ Nastavitve - POS - dodatno polje "Dodatno besedilo noge 2", "Dodatno besedilo noge 3"
fix GUI uporabniku onemogoèena napaka - Nov potni nalog - maksimalna dolžina znakov pri Oznaka, Prevozno sredstvo, Relacija, Namen, Kraj izdaje
fix Dodani prevodi
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Skrbniško orodje - Poizvedba, Izvedi - onemogoèen zagon operacije brez besedila

v1.9.4.5
o Dodan uporabniški jezik: Srbšèina (Serbian)
+ Vnos raèuna, Vnos raèun ZnD, Vnos raèuna ZnD storitve, Vnos raèuna A4, Vnos raèuna A4 storitve - izpis osnovne kolièine pri dodajanju postavke
fix Produkti - Privzeta kolièina, Osnovna kolièina
fix Vnos raèuna A4, Vnos raèuna A4 storitve - TRR referenca pri kreiranju naslednjega zaporednega novega raèuna
fix Manjši popravki
sfix Izboljšan GUI - VirtueMart

v1.9.4.0
o Tiskanje obrazca BN02 (Vnos raèuna A4, Vnos raèuna A4 storitve - ob izbiri plaèila preko TRR)
o Posodobljena programska koda (VS2010SP1)
+ Nastavitve - A4 - izbira TRR obrazca, tiskanje TRR obrazca (izklopljeno, vprašaj, vedno eno kopijo, vedno dve kopije)
+ Nastavitve - Splošno - A4 tiskalnik, A4 tiskalnik 2 - tiskanje grafike (slika glava, slika noga)
+ Video-Pomoè (Vnos raèuna ZnD, Vnos raèuna ZnD storitve, Vnos raèuna A4, Vnos raèuna A4 storitve, Vstopnica)
+ Pomoè - Pripomoèki - PDF bralnik (SumatraPDF v1.4)
+ Vnos raèuna A4, Vnos raèuna A4 storitve - pri dodajanju nove postavke možnost dodati popust v % ali €
+ Posodobljena Pomoè
fix Nov potni nalog
fix Dodani prevodi
fix Vnos raèuna A4, Vnos raèuna A4 storitve
sfix GUI - "Izdal raèun" ter izbirno polje izdal pomaknjeno na desno zgornjo stran (Vnos raèuna A4, Vnos raèuna A4 storitve)
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Optièno branje - napaka pri zagonu aplikacije za skeniranje
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Vnos raèuna ZnD, Vnos raèuna ZnD storitve - popust EUR presega 100% vrednost produkta

v1.9.3.9
o Optièno branje - Vnos raèuna A4, Vnos raèuna A4 storitve
+ Nastavitve - A4 - Optièno branje
+ Orodna vrstica - èas neprekinjenega delovanja programa

v1.9.3.7
o Dodatki - Menjalni teèaj
+ Vnos raèuna A4, Vnos raèuna A4 storitve - tiskanje raèuna na primarni, sekundarni ali oba tiskalnika hkrati
+ Nastavitve - dodatni A4 tiskalnik 2
+ Izboljšano iskanje po seznamu strank (Vnos raèuna ZnD, Vnos raèuna ZnD storitve, Vnos raèuna A4, Vnos raèuna A4 storitve)
fix Dodani prevodi
fix Manjši popravki
fix Spletna trgovina - VirtueMart
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Opravila oseb - nepodprt tip vnosa v vnosno polje (celica)
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Produkti - nepodprt tip vnosa v vnosno polje (celica)
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Stranke - nepodprt tip vnosa v vnosno polje (celica)
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Seznam potnih nalogov - nepravilen tip zapisa v vnosnem polju
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - osnovno okno - napaka pri odpiranju spletnih bližnjic, CMD, Everything, PDF bralnik, Beležnica in Raèunalo
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Skrbniško orodje - DCL - napaka pri odpiranju CMD in Everything
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Skrbniško orodje - DCL - nepodprt tip operacije
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Nastavitve - Sistem - namešèanje PDF tiskalnika
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Nastavitve - napaka pri odpiranju spletnih bližnjic
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - zagon programa - prenova posodobitvenega procesa
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Dodatki - Prenos dodatkov - nepodprt tip formata
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Dodatki - Preglednica - nepodprt tip formata
sfix Prevod - Vnos raèuna, Vnos raèuna ZnD, Vnos raèuna ZnD storitve, Vstopnica, Opravila oseb
sfix Poveèano zaèetno okno Simple Shop

v1.9.3.5
o Simple Shop posodobitev (v5.00)
o Spletna trgovina - VirtueMart (Naroèila, Podrobnosti - Naroèilo, Stranka, Zgodovina)
o KuaR (zaprtje posodobitvenega procesa in avtomatski zagon programa z petsekundnim zamikom)
+ Posodobljena Pomoè
fix POS in A4 izpis - v kolikor kupec nima vpisanega "ID za DDV" se besedilo pri POS "ID" in A4 "ID za DDV" ne izpiše na raèunu
fix Dodani prevodi
sfix Nastavitve - A4 - DEMO uporabniki brez pravic nastavljanja prikaza sklopa podatkov o podjetju in kupcu

v1.9.3.2
+ Nastavitve - A4 - levi odmik (cm) telo raèuna
+ Nastavitve - A4 - možnost (ne)izpisa podjetja ter stranke
+ Nastavitve - A4 - možnost (ne)izpisa besedila "Kupec:"
+ Posodobljena Pomoè
fix Dodatki - comp_info.rar, Wallpaper - Simple Shop 7
fix Dodani prevodi
sfix Izboljšan GUI - Nastavitve (sistemsko opozorilo)
sfix Izboljšan GUI - Vnos raèuna A4, Vnos raèuna A4 storitve

v1.9.3.1
o Simple Shop posodobitev (v4.00)
+ Vnos raèuna A4, Vnos raèuna A4 storitve - Nastavitve - Avtomatsko nastavljen rok plaèila (+ dni)
fix Dodani prevodi
fix Izpis licenènih podatkov
sfix Tiskanje na neobstojeè tiskalnik
sfix Tiskanje na nenastavljen tiskalnik
sfix Tiskanje na nepravilno namešèen tiskalnik
sfix Vnos raèuna A4, Vnos raèuna A4 storitve - posodobljeno jedro naslavljanja "konèna stranka"

v1.9.2.5
o Vnos raèuna ZnD storitve
fix Potni nalog - ob urejanju ostane ime potnega naloga nespremenjen
fix Dodani prevodi
fix POS izpis raèuna - predolgo imenovane produkte program pri POS izpisku izpiše na veè vrsticah
sfix Izboljšan GUI - Blagajniški dnevnik, Blagajna
sfix Vnos raèuna (vse) - izboljšan prikaz dodanega izdelka na kreiran raèun

v1.9.1.7
+ Izpis licenènih podatkov
fix Dodani prevodi

v1.9.1.5
o Nastavitve - A4 - odmik (cm) glave raèuna, stranke in podjetja
+ Simple Shop VirtueMart namestitev (IIS-VirtueMart)
+ Posodobljen namestitveni postopek
fix Dodani prevodi
sfix Blagajniški dnevnik - nadgrajeno osveževanje podatkov

v1.9.1.2
o Stranke - Opravila oseb
o Orodja - Nastavitve - Sistem - zagon z prednastavljenimi formami (Vnosne forme ter loèeno RFID forme)
+ Nastavitve - Tiskanje brez šumnikov (loèeni nastavitvi za POS in A4 tiskalnik)

v1.9.0.5
o Ob zagonu programa preverjanje èe obstaja novejša verzija posodobitvenega programa
o Spletna trgovina - osCommerce (Produkti, Naroèila, Stranke)
o Dodan uporabniški jezik: Makedonšèina (Macedonian)
o Dodatki - Google kolendar
o Pomoè - RSS novice (Simple Shop Feed sidebar)
+ Raèuni - Pregled raèunov - desni klik Storno - dodan vzrok stornacije
+ Nastavitve - osCommerce
+ Dodatki - Spletni brskalnik - Dodane spletne bližnjice na Simple Shop, Simple Shop helpdesk, Simple Shop Facebook, Simple Shop RSS
+ Posodobljen namestitveni postopek
+ Orodja - Nastavitve - Sistem - Namestitev PDF tiskalnika (GPL Ghostscript 8.15, CutePDF Writer)
fix Dodani prevodi
sfix Spletni brskalnik - manjši varnostni popravki
sfix Pomoè
sfix GUI.cmd

v1.8.9.6
o Dodatki - Spletni brskalnik

v1.8.9.1
sfix Produkti - Uvoz podatkov (.CSV) - V kolikor kljub opozorilu o neobstajanju Kategorije in Skupine uvozite .CSV datoteko program ne upošteva stolpcev Kategorija in Skupina pri uvozu

v1.8.9.0
fix Vnos raèuna A4, Vnos raèuna A4 storitve

v1.8.8.9
+ Pomoè - Pripomoèki - Dodana povezava na Raziskovalec (voidtools Everything)
+ Pomoè - Pripomoèki - Dodana povezava na Ukazna vrstica (Command Prompt)
+ Pomoè - Skrbniško orodje - Dodana povezava na Raziskovalec
+ Pomoè - Skrbniško orodje - Dodana povezava na Ukazna vrstica
+ Simple Shop osCommerce namestitev (IIS-osCommerce)
+ Simple Shop CubeCart namestitev (IIS-CubeCart)
+ Dodane predpripravljene .BMP slièice za odmik glave ali noge pri A4 raèunu (0cm - 15cm)
+ Dodana podprta jezikovna datoteka za osCommerce v2.2 (22.12.2010, Slovenšèina) (IIS-osCommerce)
+ V "Dodatki" dodane datoteke xls, xlsm ter ods za kreiranje dobropisa preko MS Excel 2003 - 2010 ter OpenOffice.org (SIMPLESHOP_dobropis.xls, SIMPLESHOP_dobropis.xlsm, SIMPLESHOP_dobropis.ods)
+ Dodana QR koda za Simple Shop RSS za Android Market, OVI Nokia Suite, Simple Shop, Simple Shop Navidezna frizura, Simple Shop Navidezna frizura Dodatek 1, Simple Shop Pleskanje
fix Dodani prevodi
fix Vnos raèuna, Vnos raèuna ZnD - maksimalna kolièina spremenjena iz 9999 v 99999
fix Vnos raèuna A4, Vnos raèuna A4 storitve - maksimalna kolièina spremenjena iz 999 v 99999
fix Dodatki - Predraèun (xls, xlsm, ods)
fix Prevodi
sfix Spremenjeni licenèni pogoji (EULA)
sfix Nastavitve - CubeCart - dodana povezava na donacijo (PayPal)

v1.8.7.4
o Prehod na novo poslovno leto
+ Vnos raèuna ZnD (F2 - Konèni kupec - nov raèun, F3 - Dodati izbran produkt, F4 - Zakljuèi raèun)
fix/+ Pregled raèunov - raèun izdan kot vstopnica natisnjen kot ponatis vstopnice/raèuna
fix Zaposleni - pri izdajanju raèunov napaka v kolikor je manjkalo vpisano polje ali ime ali priimek

v1.8.7.0
+ Posodobljen namestitveni postopek

v1.8.6.9
o Posodobljena programska koda pomoèi (HND29.0144)
o Nokia Ovi Simple Shop RSS novice - aplikacija
o Android Simple Shop RSS novice - aplikacija
o Pomoè - RSS novice (Simple Shop RSS, OVI Nokia Simple Shop RSS aplikacija, Android Simple Shop RSS aplikacija)
o Dodatek - Android Simple Shop RSS novice
+ Vnos raèuna ZnD - pri dodajanju nove postavke možnost dodati popust v % ali €
+ Trenutni saldo - POS izpis, podrobni POS izpis
+ Zakljuèek - prikaz BA transakcije
+ Dodatki - Preglednice - Storno raèuna (xls, xlsm, ods)
+ Posodobljen namestitveni postopek
+ Dodani prevodi
fix POS izpisek - pri popustu izpis "Skupaj brez popusta"
sfix Licenciranje - najem blagajne (datum)

v1.8.6.0
o Nastavitve - POS raèun
o Skladišèe - Kategorije porabe
o Skladišèe - Trenutna vrednost zaloge
o Dodatek - Pleskanje
+ Produkti - Kategorije porabe
+ Dodani prevodi
+ Nastavitve - Tiskanje brez šumnikov (možnost tiskanja raèunov brez podpore za šumnike - starejši POS tiskalniki)
+ POS raèun - Sredinska poravnava glave
+ POS raèun - Alternativni format raèuna
+ POS raèun - Izpis DDV povzetka
+ POS raèun - Dodatno besedilo glave
+ POS raèun - Dodatno besedilo noge
+ POS raèun - Oznaka za "ID za DDV"
+ POS raèun - DDV status

v1.8.2.0
+ Zakljuèek - Specifikacija (specificiranje kovancev in bankovcev ob zakljuèku)
+ Posodobljena pomoè
fix Preverjanje pravilnega datuma operacijskega sistema (v kolikor ni izdanih raèunov program ne preveri sistemskega datuma)
sfix Blagajna - dodano slikovno gradivo za bolj pregledne blagajniške prejemke ter izdatke
sfix Blagajna - blagajniški izdatek oznaèen z rdeèo barvo, blagajniški prejemek oznaèen z zeleno barvo

v1.8.1.3
o Najem (najem blagajne) [naroèniška storitev]
+ Produkti - Izvoz podatkov (.csv)
+ Produkti - Uvoz podatkov (.csv) - novejša verzija
+ POS tiskalnik - levi odmik (nastavljanje negativnega levega odmika pri POS tiskanju)
+ Dodani prevodi
fix Blagajniški dnevnik - ponovno tiskanje (na blagajniškem dnevniku prisotne vse postavke)
fix O programu, Skrbniško orodje, Preglednica, Nastavitve, Informativni izraèun, Vnos raèuna, Pregled raèunov, Trenutni saldo, (Nov) Blagajniški prejemki, (Nov) Blagajniški izdatki - TAB vrstni red
sfix Produkti - Uvoz podatkov (.csv) preveri stanje kategorij in skupin produktov
sfix Produkti - Uvoz podatkov (.csv) - možnost novega ali starega naèina uvoza podatkov, samodejna razpoznava verzije uvoza podatkov
sfix Preverjanje pravilnega datuma operacijskega sistema
sfix Blagajna - dodan gumb "Zapri"

v1.7.9.4
fix Skrbniško orodje - DCL (BD, TRR)

v1.7.9.3
o Posodobljena programska koda pomoèi (HND28.053)
fix RFID preverjanje kartice (prikaz tudi v primeru manjkajoèega osnovnega podatka)
fix Vnos raèuna A4 storitve, Pregled raèunov - prikaz pravilnega produkta pri ponovnem tiskanju
fix Jedro (BD, R)

v1.7.9.0
o Posodobljena programska koda (VS2010)
o Posodobljen namestitveni postopek (namestitev preko spleta) Spletna namestitev - ogled
o Pomoè - ogled preko spletne strani Spletna pomoè - ogled
+ Vstopnica - Nastavitve - Vsaka # vstopnica svoj raèun
+ Orodja - Izvoz licence
+ Orodja - Uvoz licence
+ Posodobljena pomoè
+ V "Dodatki" dodane datoteke xls, xlsm ter ods za kreiranje raèuna/predraèuna preko MS Excel 2003 - 2010 ter OpenOffice.org (SIMPLESHOP_predracun.xls, SIMPLESHOP_predracun.xlsm, SIMPLESHOP_predracun.ods, SIMPLESHOP_racun.xls, SIMPLESHOP_racun.xlsm, SIMPLESHOP_racun.ods)
fix Nastavitve - CubeCart povezava
fix Produkti (DE) - Raztezanje okna
sfix Preverba jezikov
sfix Spremenjeni licenèni pogoji (EULA)
sfix RFID licenèni pogoj - SSK - Vnos raèuna ZnD, Vstopnica
sfix Vnos raèuna ZnD, Vstopnica - Produkti (program predlaga zaprtje okna Produkti)

v1.7.6.5
+ Prijava (izbira uporabnika preko menija)
fix Zaposleni - nov uporabnik avtomatsko pridobi skupino (najnižji nivo)
fix RFID informativni izraèun (izpis tudi v primeru manjkajoèega osnovnega podatka)

v1.7.5.9
o Varnostna spletna kopija baze preko FTP protokola [naroèniška storitev]
o Prijava (Nastavitve - Sistem, Zaposleni)
o Zakljuèek
+ Posodobljen namestitveni postopek (MSI Engine - podpora v2.0 ter 3.1, Folder.gif)
+ Dodani prevodi
fix RFID informativni izraèun (A4 izpis)
fix RFID kreiranje raèuna (A4 izpis)

v1.6.9.6
+ Izboljšan izpis raèuna A4
+ Izboljšan izpis raèuna POS

v1.6.9.4
o Trenutni saldo
+ RFID status (prikaz SSK transakcije)
+ Dodani prevodi
fix RFID status + Vnos raèuna ZnD (orodna vrstica odprtih programov)

v1.6.8.5
o Prenos dodatkov
fix Nastavitve - A4 raèun (pri doloèenih licenènih pogojih A4 raèun ni bil prikazan)

v1.6.7.9
o Nov blagajniški izdatek
o Dodatki - Navidezna frizura
+ Orodja - Nastavitve - Raèun - Število vstopnic (poljubno število vstopnic za kreiranje # produktov; Vnos raèuna - Vstopnica)
+ Orodja - Nastavitve - Sistem - Oznaka programa (poljubna oznaka/ime programa)
+ Virtualni produkt - Omogoèene dnevne/noène cene
+ Produkti - desni klik - Pregled raèunov (pregled izdanih raèunov na podlagi izbranega produkta)
+ Pregled raèunov - izboljšana glava
+ Informativni izraèun - izboljšana glava (Vstopnica)
+ Dodani prevodi
fix Vnos raèuna ZnD - prikazal TIP - EM produkta "2", prikaz tega tipa omogoèen samo pod Vstopnica
fix Vnos raèuna ZnD + RFID status (popravljena velikost soèasnih form)
sfix RFID status
sfix Polnjenje SSK

v1.6.2.6
o Posodobljena programska koda pomoèi (HND27.018)
+ Orodja - Nastavitve - nastavitve shranjene po naslednji posodobitvi programske opreme
+ SSK POS potrdilo - izpis dobroimetja
+ Namestitveni postopek - dodana možnost zamenjave zaèetnega jezika programa preko CMD
+ Dodani prevodi
fix SSK - jedro
sfix Spletna trgovina - CubeCart - neobstojeè desni miškin klik

v1.6.1.5
o Posodobljen namestitveni program (ISp2010SP1)
o Posodobljen namestitveni postopek - preverjanje prednaložene sistemske komponente .NET Framework 3.5 SP1 ter po potrebi avtomatsko namešèanje preko spleta
o Posodobljen namestitveni postopek - veèjezièno namešèanje programa (slovenšèina, anglešèina, nemšèina, hrvašèina)
o Vnos raèuna A4 storitve
+ V kolikor ni namešèen MS Word ter MS Excel vam program avtomatsko odpre spletno stran z prenosi za MS Word Viewer in MS Excel Viewer
+ Dodani prevodi
sfix Polnjenje SSK
sfix SSK

v1.6.0.3
+ Pomoè - Pripomoèki - Dodana povezava na Word, Excel ter PDF bralnik (SumatraPDF)
+ Dodani prevodi
fix Pomoè (Polnjenje SSK)
fix Vnos raèuna ZnD - RFID SSK tip 2

v1.6.0.0
o RFID SSK - predplaèniška kartica
o Stranke - Polnjenje SSK
o Izbira RFID kartice
+ Vnos raèuna ZnD - RFID SSK
+ Dodani prevodi

v1.5.9.0
+ RFID status - vedno na vrhu
+ Simple Shop Web DB Access - izboljšan GUI (v1.20)
fix Vnos raèuna ZnD - Tipkovnica
fix Vnos raèuna ZnD - avtofokus

v1.5.8.7
o RFID status
+ RFID dnevnik - storno RFID transakcije
+ Simple Shop Web DB Access - iskanje po oznaki
+ Simple Shop Web DB Access - izboljšan GUI
fix Manjši popravki

v1.5.7.4
o Posodobljena programska koda pomoèi (HND26)
+ Dodani prevodi
+ Simple Shop Web DB Access - uporabniku prijazen uporabniški vmesnik (GUI)
fix Simple Shop Web DB Access - prenovljeno jedro (dll)
fix Vnos raèuna A4 - pravilen zapis blagajnika v bazo
fix Pregled raèunov - pravilen prikaz raèuna izdanega preko Vnos raèuna A4 (izdal)
fix Pregled raèunov - pravilen A4 izpis raèuna izdanega preko Vnos raèuna A4 (poslovna stranka)
fix Pregled raèunov - tiskanje Vnos raèuna A4 (manjkajoèi TRR - Orodja - Nastavitve)
fix Blagajna - prenovljeno jedro Prejemki
fix Blagajna - prenovljeno jedro Izdatki
fix Manjši popravki

v1.5.6.2
fix RFID - jedro
sfix KeepRuning - popravek registra za Windows 7 ter Windows 2008 Server (WER, DS GUI)

v1.5.6.0
o Simple Shop Web DB Access
+ Orodja - Nastavitve - Sistem - Varnostna kopija baze med delovanjem programa
+ Dodani prevodi

v1.5.5.0
o Blagajna - prenovljeno jedro
o Spletna trgovina - CubeCart (Produkti, Naroèila, Stranke)
o Vnos raèuna - Vstopnica
+ Nastavitve - CubeCart
+ Produkti - Produkti (TIP - EM, 2 = Vstopnica)
+ Dodani prevodi
sfix Prenovljena EULA

v1.4.3.0
o Nov blagajniški prejemek
o RFID Log Comparer (Simple Shop .CSV -> ŠPICA .CSV)

v1.4.1.0
o Vnos raèuna ZnD - Tipkovnica
fix Manjši popravki

v1.4.0.0
o Prenovljeno jedro programa
+ Posodobljena pomoè
+ Skrbniško orodje - DCL
+ Nastavitve - Sistem - "Dovoli veè soèasnih zagonov" - možnost veè hkratnih inštanc programa na istem raèunalniku
+ Statusna vrstica: RFID - Stranka / Ime / Priimek / RFID ID / Izdelek - status potrditve
+ RFID dnevnik - dodano polje "stranka"
fix RFID dnevnik - vsebina polja ni bila v celoti vidna
fix RFID dnevnik po stranki - dodajanje ponavljanja imena stranke v imenu okna po vsakem kliku
fix Manjši popravki

v1.3.8.3
o Posodobljena programska koda pomoèi (HND26)
fix RFID informativni izraèun - popravljena glava in noga informativnega izraèuna (Inf. izraèun - podrobno, Inf. izraèun - zelo podrobno)

v1.3.8.0
+ RFID informativni izraèun (dodana možnost neshranjevanja kreiranja informativnega izraèuna v bazo)
+ RFID informativni izraèun (Inf. izraèun, Inf. izraèun - podrobno, Inf. izraèun - zelo podrobno)
+ Dodani prevodi

v1.3.6.2
o RFID informativni izraèun
+ Posodobljena pomoè
+ Posodobljena video pomoè (Vnos raèuna, Produkti, Stranke, Raèuni, Zaposleni, Skladišèe, Orodja - Pomoè)
+ Dodani prevodi
+ RFID kreiranje raèuna
fix "RFID roèni" omogoèen samo uporabnikom z RFID licenco ter DEMO uporabnikom
fix Namestitveni postopek (nepravilna bližnjica - KeepRunning.exe)

v1.3.4.7
o RFID roèni
+ V namestitveno datoteko dodana mapa "logs" ter "register"
fix Popravek registra za Windows 7 (RFID HookEx, DWORD)

v1.3.3.7
o Možnost pisanja dnevnika (log file), nastavljivo preko SShop.exe.config (možne nastavitve - ERROR, WARNING, INFO, DEBUG)
+ Dodani prevodi
fix Podrobnosti raèuna - možna napaka pri tiskanju A4 raèuna

v1.3.2.6
o KeepRuning (preverja delovanje programa, avtomatska varnostna kopija ob zagonu programa, avtomatski zagon programa)
o Možnost preverjanje zagona programa
+ Raèuni - Informativni izraèun - Pri tiskanju dodan prikaz 8,5% ter 20% DDV
+ Raèuni - Informativni izraèun - Možnost tiskanja po kupcu (Vsi, Konèni kupec, Ostali)
+ Izhod iz programa - program odpre potrditveni dialog (v osnovi izbrano polje Ne) - aktivno v kolikor je omogoèena RFID licenca
+ Dodana mapa csv ter datoteke za csv uvažanje (CSV.ods, CSV.xls, CSV.xlsx, CSV-produkti.csv, CSV-RFID.csv, CSV-stranke.csv, CSV-zaposleni.csv)
+ Dodani prevodi
+ Podrobnosti raèuna - možnost tiskanja raèuna na A4 ali na POS tiskalnik (dialog, Da = privzeti A4, Ne = privzeti POS, Preklièi)
fix Skladišèe - Informativni izraèun blaga (upoštevani tudi storno raèuni)

v1.3.0.0
o RFID (vse inštance aktivne)
o RFID - RFID dnevnik
o RFID - RFID kreiranje raèuna
o RFID orodna vrstica
o Uvoz podatkov (.csv) - RFID seznam kartic
o Dodani MySQL .dll gradniki
+ Dodani prevodi
+ Vnos raèuna A4 - prelom vrstic
+ Blagajniški dnevnik - pri zakljuèevanju blagajniškega dnevnika program ponudi v tiskanje tudi izpiske narejene preko TRR ali BA transakcije
fix Popravljeni prevodi
fix Dodani jezikovni prevodi pri uporabi miškinega desnega klika
fix Vnos raèuna ZnD - poveèanje višine polja za hitri izbor izdelkov
fix Vnos raèuna A4 - dvojna kopija

v1.1.5.0
o Pomoè - Pripomoèki - Dodana povezava na AJPES, eDavki, e-VEM ter Beležnica.
fix Informativni izraèun potnih nalogov - Posodobljena stran za tiskanje

v1.1.4.5
o Skladišèe - Informativni izraèun blaga
o RFID - RFID jedro (trenutno neaktivno)
o RFID - RFID seznam kartic (trenutno neaktivno)
o RFID - RFID preverjanje kartice (trenutno neaktivno)
+ Nastavitve - Dodan poljubni format imena (oznake) raèuna - (%Y% - leto, %M% - mesec, %ID% - zaporedna številka raèuna)
+ Nastavitve - Shranjevanje uporabniških nastavitev v bazo (veèuporabniški raèuni)
+ Nastavitve - RFID
+ Licenciranje - Modularno licenciranje
+ Posodobljena pomoè
+ Posodobljeno "Legalno sporoèilo"
fix Pregled raèuna - Popravljeni prevodi
fix Vnos raèuna A4 - Popravljeni prevodi
fix Pregled raèuna - Fiksna pozicija polja "Sklic"

v1.0.0.9
fix Vnos raèuna A4 - Prikaz izbrane slike
fix Vnos raèuna A4 - Optimizacija strani za tiskanje
fix Manjši popravki

v1.0.0.8
+ Informativni izraèun potnih nalogov - Urejeno tiskanje
+ Vnos raèuna A4 - Grafièno tiskanje raèunov
+ Vnos raèuna A4 - Glava in noga raèuna (header, footer)
+ Vnos raèuna A4 - TRR, sklic
+ Orodja - Nastavitve - Dodane nastavitve za tekstovno in grafièno podobo A4 raèuna
+ Skladišèe - V osnovnem meniju dodano izbirno polje "Skladišèe" (trenutno neaktivno)
+ Informativni izraèun potnih nalogov - Tiskanje
fix Vnos raèuna - Odpravljena možna napaka "The value for column 'Name' in table 'Product' is DBNull."
fix Vnos raèuna ZnD - Odpravljena možna napaka "The value for column 'Name' in table 'Product' is DBNull."
fix Vnos raèuna A4 - Odpravljena možna napaka "The value for column 'Name' in table 'Product' is DBNull."

 
Vam je bil članek v pomoč? da / ne
Sorodni članki Seznam sprememb (change log) = 0.0.0.1 -> 1.0.0.0
Nadgradnja v1.5.9.0
Nadgradnja v1.9.9.402
Na kaj vplivajo pravilno vpisani podatki za licenco?
[English] Upgrade v1.9.9.402
Podrobnosti članka
ID številka: 222
Kategorija: Knowledgebase
Dodan:: 18.07.2012 01:00:32
Število ogledov:: 858
Ocena (Glasov): Ocena članka 5.0/5.0 (1)

 
« Nazaj

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid