Simple Shop

 • Status Dodeljeno
 • Končano
  50%
 • Tip sporočila Razvoj
 • Kategorija SShop
 • Dodeljeno
  Simple Shop
 • Operacijski sistem Windows 8.1
 • Pogostost Vedno
 • Prednost Normalno
 • Verzija programa 3.6.9.907
 • Do verzije Nedoločeno
 • Do datuma Nedoločeno
 • oddani glasovi
 • Zasebno
Dodano k projektu: Simple Shop
Poročilo kreiral Robert Peternelj - 21.03.2016
Zadnje urejanje Simple Shop - 28.05.2016

FS#92 - spustni seznam - Koda namena

Dodati bi bilo dobro spustni seznam za izbor kode namena, da ni potrebno popravljati le te v nastavitvah. Dodan primer iz ujp e-racun.

Simple Shop komentiral dne 26.05.2016 07:02
Koda Opis kode - slovenščina Opis kode - angleščina ACCT Upravljanje den. sred. - znotraj banke Account Management ADMG Administrativne storitve Administative Management ADVA Plačilo vnaprej/predplačilo Advance Payment AEMP Aktivna politika zaposlovanja Active Employment Policy AGRT Plačilo v kmetijstvu Agricultural Transfer AIRB Aerotransport Air ALMY Preživnina Alimony Payment ANNI Anuiteta Annuity ANTS Storitve anestezije Anesthesia Services AREN Vnos/vpis terjatev Accounts Receivables Entry BECH Otroški dodatek Child Benefit BENE Podpora za brezposelne/invalide Unemployment Disability Benefit BEXP Poslovni izdatki Business Expenses BLDM Vzdrževanje zgradb Building Maintenance BOCE Vnos/vpis konverzije v zaledju Back Office Conversion Entry BONU Bonus plačilo Bonus Payment BUSB Avtobusni transport Bus CASH Upravljanje den. sredst. - med bankami Cash Management Transfer CBFF Pokojninski skladi, varčevanje Capital Building CBTV Račun za kabelsko TV Cable TV Bill CCRD Plačilo s kreditno kartico Credit Card Payment CDBL Faktura za kreditno kartico Credit Card Bill CDCB Kartična plačila z gotovinskim vračilom Card Payment with Cashback CDCD Kartično izplačilo Card disbursement CDCS Kartično izplačilo Cash Disbursement with Surcharging CDOC Originalna odobritev Original Credit CDQC Navidezna gotovina Quasi Cash: CFEE Stroški preklica Cancellation Fee CHAR Dobrodelno plačilo Charity Payment CLPR Plačilo v zvezi z avtomobilom Car Loan Principal Repayment CMDT Plačilo blaga Commodity Transfer COLL Nalog za izvršitev plačila Collection Payment COMC Komercialno plačilo Commercial Payment COMM Plačilo provizije Commission COMT Konsolidirano plačilo tretje stranke za potrošnika Consumer Third Party Consolidated Payment COST Plačilo stroškov Costs CPYR Avtorska pravica Copyright CSDB Denarno izplačilo Cash Disbursement CSLP Plačilo socialnega posojila banki Company Social Loan Payment To Bank CVCF Pripomočki za okrevajoče Convalescent Care Facility DBTC Debetno plačilo Debit Collection Payment DCRD Plačilo z debetno kartico Debit Card Payment DEPT Depozit Deposit DERI Derivativi Derivatives DIVD Dividenda Dividend DMEQ Medicinska oprema Durable Medicale Equipment DNTS Zobozdravstvene storitve Dental Services ECPG Garantirano e-plačilo Guaranteed e-payment ECPR Vračilo e-plačila Repayment of e-payment ECPU Negarantirano e-plačilo Non-guaranteed e-payment ELEC Račun za elektriko Electricity Bill ENRG Energetika Energies ESTX Davek na nepremičnine Estate Tax ETUP E-denarnica E- Purse Top up FAND Finančna pomoč državnih organov Financial Aid In Case Of Natural Disaster FERB Trajekt Ferry FREX Devizno poslovanje Foreign Exchange GASB Račun za plin Gas Bill GDDS Kupoprodaja blaga Purchase Sale Of Goods GDSV Kupoprodaja blaga in storitve Purchase Sale Of Goods And Services GFRP Plačila iz naslova insolventnosti Guarantee Fund Rights Payment GOVI Državno zavarovanje Government Insurance GOVT Plačilo - državni organi Government Payment GSCB Kupoprodaja blaga in storitev z gotovino Purchase Sale Of Goods And Services With Cash Back GVEA Avstrijski vladni uslužbenci kat. A Austrian Government Employees Category A GVEB Avstrijski vladni uslužbenci kat. B Austrian Government Employees Category B GVEC Avstrijski vladni uslužbenci kat. C Austrian Government Employees Category C GVED Avstrijski vladni uslužbenci kat. D Austrian Government Employees Category D HEDG Zaščita pred tveganji Hedging HLRP Plačilo stanovanjskega kredita Housing Loan Repayment HLTC Zdravstvena oskrba na domu Home Health Care HLTI Zdravstveno zavarovanje Health Insurance HREC Bivalni prispevek Residence contribution HSPC Bolnišnična oskrba Hospital Care HSTX Stanovanjski davek Housing Tax ICCP Nepreklicno plačilo s kreditno kartico Irrevocable Credit Card Payment ICRF Prva/nujna pomoč Intermediate Care Facility IDCP Nepreklicno plačilo z debetno kartico Irrevocable Debit Card Payment IHRP Dogovor o obročnih nakupih Instalment Hire Purchase Agreement INPC Premija avtomobilskega zavarovanja Insurance Premium Car INSM Obroki Installment INSU Zavarovalna premija Insurance Premium INTC Interno plačilo Intra Company Payment INTE Obresti Interest INTX Davek na dobiček Income Tax LBRI Delovno zavarovanje Labor Insurance LICF Licenčna provizija/licenčnina License Fee LIFI Življenjsko zavarovanje Life Insurance LIMA Upravljanje likvidnosti Liquidity Management LOAN Posojilo Loan LOAR Plačilo posojila Loan Repayment LTCF Dolgotrajna zdravstvena oskrba Long Term Care Facility MDCS Zdravstvene storitve Medical Services MSVC Večnamenske storitve Multiple Service Types NETT Neto izravnava Netting NITX Davek na čisti dobiček Net Income Tax NOWS Ni opredeljeno drugod Not otherwise specified NWCH Omrežnina Network Charge NWCM Mrežna povezava Network Communication OFEE Otvoritvena provizija Opening Fee OTHR Drugo Other OTLC Drugi računi - telekomunikacije Other Telecom Related Bill PADD Vnaprej odobrena obremenitev Preauthorized debit PAYR Plačilna lista Payroll PENS Pokojnina Pension Payment PHON Račun za telefon Telephone Bill POPE Vnos/vpis prodajnega mesta Point Of Purchase Entry PPTI Zavarovanje lastnine Property Insurance PRCP Plačilo izdatkov Price Payment PRME Plemenite kovine Precious Metal PTSP Plačilni pogoji Payment Terms RCKE Vnos/vpis ponovne prezentacije čeka Re-presented Check Entry RCPT Plačilo za izdajo potrdila Receipt Payment REFU Vračilo denarnih sredstev Refund RENT Najemnina Rent RINP Obročna plačila Recurring Installment Payment RLWY Železnica Railway ROYA Tantieme Royalties SALA Plače Salary Payment SAVG Varčevanje Savings SCVE Kupoprodajna storitev Purchase Sale Of Services SECU Vrednostni papirji Securities SSBE Socialna podpora Social Security Benefit STDY Študij Study SUBS Naročnina Subscription SUPP Plačilo dobaviteljem Supplier Payment TAXS Plačilo davkov Tax Payment TELI Telefonsko izvedena transakcija Telephone-Initiated Transaction TRAD Trgovinske storitve Trade Services TREA Zakladniško plačilo Treasury Payment TRFD Skrbniški sklad Trust Fund VATX Plačilo davka na dodano vrednost Value Added Tax Payment VIEW Oskrba vida Vision Care WEBI Internetno izvedena transakcija Internet-Initiated Transaction WTER Račun za vodo/vodarina Water Bill
Simple Shop komentiral dne 26.05.2016 07:04
Za pričetek bo dodan spustni seznam znotraj nastavitev - kasneje se bo dodal spustni seznam tudi v A4 formo - pri tipu plačila na TRR.
Simple Shop komentiral dne 28.05.2016 20:57

Z naslednjo verzijo bo možnost izbire kode namena iz spustnega seznama v nastavitvah programa.

Nalaganje...

Na voljo bližnjice na tipkovnici

Seznam poročil

Podrobnosti opravila

Urejanje opravila